Djangoの開発用サーバをlocalhost以外で起動する

久しぶりにDjangoを触って忘れてたので、メモ。

python manage.py runserver xxx.xxx.xxx.xxx:8000

で起動すれば、

http://xxx.xxx.xxx.xxx:8000/

でアクセスできる。